CÔNG TY TNHH VÀ DỊCH VỤ BKA

Khách hàng:  ANKAN

Lĩnh vực: Nước giặt 

Phạm vi công việc: Thiết kế bao bì

SHOWCASE ANKAN STW1
SHOWCASE ANKAN STW1
SHOWCASE ANKAN STW1
SHOWCASE ANKAN STW12
SHOWCASE ANKAN STW12
SHOWCASE ANKAN STW17
SHOWCASE ANKAN STW17
SHOWCASE ANKAN STW110
SHOWCASE ANKAN STW110
SHOWCASE ANKAN STW111
SHOWCASE ANKAN STW111
SHOWCASE ANKAN STW115
SHOWCASE ANKAN STW115
SHOWCASE ANKAN STW116
SHOWCASE ANKAN STW116
SHOWCASE ANKAN STW117
SHOWCASE ANKAN STW117
SHOWCASE ANKAN STW119
SHOWCASE ANKAN STW119
SHOWCASE ANKAN STW121
SHOWCASE ANKAN STW121
SHOWCASE ANKAN STW123
SHOWCASE ANKAN STW123
SHOWCASE ANKAN STW132
SHOWCASE ANKAN STW132
SHOWCASE ANKAN STW127
SHOWCASE ANKAN STW127

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile