HOMIE COFFEE

Khách hàng: Homie Coffee

Lĩnh vực: Đồ uống

Phạm vi công việc: Thiết kế logo sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm

1 5

2 5

4 3

8 2

7 2

6 3

10 1
10 1

9 1 3 3

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile