VODKA CÁ SẤU

Khách hàng: Công ty NMS Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhận khẩu

Phạm vi công việc: Thiết kế nhận diện thương hiệu sản phẩm, thiết kế nhận diện truyền thông, thiết kế bao bì sản phẩm

4 1

3 1 2 3 1 3

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile